【LeetCode刷题】反转链表

2021-8-2

题目链接:反转链表题目给你单链表的头节点 head ,请你反转链表,并返回反转后的链表。示例1:输入:head = [1,2,3,4,...


【LeetCode刷题】旋转数组

2021-7-25

题目链接:旋转数组给定一个数组,将数组中的元素向右移动 k 个位置,其中 k 是非负数。示例 1:输入: nums = [1,2,3,...